Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier kunt u nieuwsberichten en last minute mededelingen met betrekking tot de gemeenteraad vinden.

Hier vindt u alle ingediende moties vanaf april 2018.

Brieven, gericht aan de gemeenteraad worden op de LIS geplaatst.* Ook informerende raadsvoorstellen/memo's/notities van het college komen op de LIS.
Bij vragen over een ingekomen stuk kan een raadslid het stuk agenderen voor een informatiecarrousel en bij politieke vragen of indien een discussie met de raad gewenst wordt, kan de brief geagendeerd worden voor een raadsvergadering. In beide gevallen kan de briefschrijver inspreken.


*Uitgezonderd stukken die betrekking hebben op een bezwaarschriftenprocedure, zienswijzen, klachten met betrekking tot personen onder verantwoordelijkheid van de raad en eventuele andere brieven met privacygevoelige informatie.

Alle toezeggingen gedaan door burgemeester, wethouders en ambtenaren tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen komen op deze lijst te staan.
Zodra aan de toezegging is voldaan, wordt dat hier aangegeven.
De lijst met toezeggingen wordt iedere reguliere raadsvergadering behandeld.

Raadsleden kunnen het college schriftelijke vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. De beantwoording wordt op de digitale Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst en kan geagendeerd worden voor de informatiecarrousel, indien er nadere vragen zijn over het door het college gegeven antwoord. Ook kunnen de schriftelijke vragen met de beantwoording direct meningvormend geagendeerd worden voor een raadsvergadering, als men dieper op de zaak wil ingaan.

Hier vindt u alle verordeningen, reglementen en overige informatie met betrekking tot de gemeenteraad, zoals informatie over de rekenkamer, regels met betrekking tot inspraak bij informatiecarrousels en raadsvergaderingen, het Reglement van Orde van de gemeenteraad en financiƫle beleidsdocumenten.

Hier vindt u alle ingediende amendementen vanaf de raadsperiode 2018 - 2022.
Een amendement is een wijziging op een voorstel van het college of een initiatiefvoorstel. Een amendement kan dan ook alleen ingediend worden bij een besluitvormend voorstel.