Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

donderdag 11 april 2024

20:00 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H. Spinder-van Dijk
Toelichting

De informatiecarrousel vindt plaats na afloop van de extra raadsvergadering die om 19.30 uur begint, waarschijnlijk tussen 20.00 en 20.30 uur.


De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 18 april aan de orde.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:03 - 00:01:59 - Stoel 12
 2. 1

  Agendering informatiecarrousel
  De adviesraad sociaal domein heeft gevraagd om een presentatie te mogen geven van de nieuwe website. Op 29 februari 2024 heeft het presidium ingestemd met dit verzoek.


  Over het onderwerp
  De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft. De raad adviseert over een breed scala aan thema's binnen het sociaal domein. Dat sociaal domein gaat over alles wat je als mens in je directe bestaan raakt: werk en inkomen, jeugdbeleid, wonen, zorg en welzijn.


  Behandeling informatiecarrousel 11 april 2024
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de adviesraad sociaal domein. Op 29 februari 2024 heeft het presidium ingestemd met dit verzoek.


  De heer Nutma (voorzitter adviesraad sociaal domein Achtkarspelen) en de heer Kootstra (bestuurslid adviesraad sociaal domein Achtkarspelen) verzorgen de presentatie en beantwoorden meerdere verduidelijkende vragen van de raadsleden.

  00:01:22 - 00:01:59 - Stoel 12
  00:01:59 - 00:08:48 - Stoel 11
  00:08:48 - 00:09:02 - Stoel 18
  00:09:02 - 00:15:54 - Stoel 11
  00:15:54 - 00:15:56 - Stoel 12
  00:15:56 - 00:15:57 - Stoel 11
  00:15:57 - 00:15:58 - Stoel 11
  00:15:58 - 00:16:00 - Stoel 18
  00:16:00 - 00:16:02 - Stoel 11
  00:16:02 - 00:16:34 - Stoel 18
  00:16:34 - 00:16:39 - Stoel 11
  00:16:39 - 00:16:47 - Stoel 18
  00:16:47 - 00:28:00 - Stoel 11
  00:28:00 - 00:29:16 - Stoel 12
 3. 2

  Agendering informatiecarrousel
  Dit informerende raadsvoorstel is op 3 april 2024 op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst. De FNP-fractie heeft gevraagd om het voorstel te agenderen voor de informatiecarrousel van 11 april 2024 in verband met nadere vragen.


  Over het raadsvoorstel
  Op 14 maart 2024 is de gemeenteraad in een besloten bijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Voorstraat 63 te Buitenpost (locatie Sprank). Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt de gemeenteraad ook nog schriftelijk en in de openbaarheid geïnformeerd.


  Behandeling informatiecarrousel 11 april 2024
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de FNP-fractie in verband met technische vragen.


  Mevrouw Wijmenga (beleidsadviseur ruimtelijke ordening) beantwoordt de vragen van de raadsleden.


  De heer Van Kammen geeft aan dat niet alle technische vragen beantwoord zijn. Hij zal ze nog schriftelijk aanleveren.


  Toezegging
  Op de vraag of er alleen kosten door de gemeente gemaakt zijn of ook door de initiatiefnemer komt mevrouw Wijmenga nog terug.

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijk terugkomen op vraag over gemaakte kosten
  00:28:41 - 00:29:16 - Stoel 12
  00:29:17 - 00:31:17 - Stoel 11
  00:31:17 - 00:31:19 - Stoel 12
  00:31:19 - 00:31:20 - Stoel 11
  00:31:20 - 00:32:00 - Stoel 2
  00:32:00 - 00:32:02 - Stoel 12
  00:32:02 - 00:32:14 - Stoel 1
  00:32:14 - 00:32:30 - Stoel 11
  00:32:30 - 00:32:33 - Stoel 12
  00:32:33 - 00:32:52 - Stoel 19
  00:32:52 - 00:33:09 - Stoel 11
  00:33:09 - 00:33:35 - Stoel 19
  00:33:35 - 00:33:44 - Stoel 11
  00:33:44 - 00:33:51 - Stoel 12
  00:33:51 - 00:33:52 - Stoel 11
  00:33:52 - 00:34:28 - Stoel 12
 4. 3

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Op 2 november 2023 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2024 vastgesteld. Gedurende het jaar zijn er gebeurtenissen die invloed hebben op de begroting. In dit raadsvoorstel neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen zodat de raad de begroting kan wijzigen.
  Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het wijzigen van de begroting 2024.


  Behandeling informatiecarrousel 11 april 2024
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 18 april 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 5. 4

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  In het vastgestelde Integraal Huisvestingplan onderwijs (IHP) van Achtkarspelen 2019-2023 is gekozen voor een kindcentrum met de basisscholen van Noventa en Roobol onder één dak, samen met de Peuter-kinderopvangvoorziening van TIKO. Uit onderzoek is gebleken dat een bredere multifunctionele accommodatie niet haalbaar is.
  In vervolg op het raadsbesluit over het realiseren van een Integraal Kindcentrum (IKC) te Twijzelerheide hebben de schoolbesturen, de Peuter-kinderopvanginstelling en de gemeente het programma van eisen, het bouwheerschap en de beheersorganisatie verder vormgegeven. Het college heeft in overleg met het dorp de locatie voor het ‘bernesintrum’ in Twijzelerheide gekozen.
  Het beschikbare krediet voor de vervangende nieuwbouw van de scholen is nog gebaseerd op het prijspeil 2021.
  Het college stelt de raad voor het beschikbare krediet te verhogen en vast te stellen op een bedrag van € 4.567.846 en de bijbehorende extra jaarlast mee te nemen in de komende begroting 2025 en bijbehorende meerjarenramingen (jaarschijf 2027).
  Daarnaast stelt het college voor een bedrag van € 573.123 beschikbaar te stellen voor de niet onderwijsruimte in het IKC. Tegenover deze lasten staan huurinkomsten en dit is daardoor voor de gemeente een budgetneutrale investering.


  Behandeling informatiecarrousel 11 april 2024
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 18 april 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 6. 5

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Het college stelt de gemeenteraad voor om de exploitatie van het zwembad rechtstreeks onder te brengen bij de gemeente Achtkarspelen. Hiermee wordt de organisatiestructuur voor de bestuurders vereenvoudigd en wordt de positie van de raad verstevigd. Voor de medewerkers betekent dit dat zij in dienst komen bij de gemeente. De gemeenteraad heeft het recht om zijn wensen of bedenkingen mee te geven aan het college.


  Behandeling informatiecarrousel 11 april 2024
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 18 april 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 7. 6

  ++
  ++

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Recreatieschap Marrekrite zorgt voor recreatieve voorzieningen op water en op land en onderhoudt deze. De Marrekrite is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit betekent dat de Marrekrite namens de deelnemers aan de GR (de provincie Fryslân en een groot aantal Friese gemeenten) een aantal taken uitvoert die de deelnemers anders apart van elkaar zouden doen.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025, de meerjarenraming 2026-2028 en de conceptbrief van de gemeenteraad aan de Marrekrite. Het college stelt de raad verder voor geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2025 en kennis te nemen van de jaarrekening 2023.


  Behandeling informatiecarrousel 11 april 2024
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 18 april 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 8. 7

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.
  Voor onze gemeente gaat het om de basistaken (wettelijk verplicht om dat gezamenlijk uit te voeren) en een beperkt aantal aanvullende (plus)taken.
  Het Dageliiks Bestuur van de FUMO heeft de (ontwerp)begroting 2025 opgesteld en aan de deelnemers gevraagd om voor 6 mei 2024 een eventuele zienswijze (reactie) te geven. Het Algemeen Bestuur van de FUMO zal dan in juli 2024 de begroting 2025 vaststellen, rekening houdend met de zienswijzen van de deelnemers.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de (ontwerp)begroting 2025 van de FUMO, de financiële gevolgen mee te nemen in de begroting 2025, de bijdrage aan de FUMO structureel te verlagen met € 26.000 naar een totaalbedrag van € 617.420 en een zienswijze op de (ontwerp)begroting in te dienen volgens bijgevoegde brief.


  Behandeling informatiecarrousel 11 april 2024
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 18 april 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 9. 8

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  In een eerder stadium heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor het toevoegen van een woning tussen Hoogstraten 4 en 12 te Gerkesklooster en de terinzagelegging daarvan. Tijdens de ter inzage periode zijn er geen zienswijzen binnengekomen op het plan.
  Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om het bestemmingsplan Gerkesklooster-Stroobos, Hoogstraten 12 vast te stellen, geen plan-MER en geen exploitatieplan vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 11 april 2024
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 18 april 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 10. 9

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Er is een verzoek ingediend voor de bouw van een extra woning achter op het perceel grenzend aan de Fiifhuzen te Harkema, het aanpassen van de begrenzing van de maatschappelijke bestemming aan De Singel 35 te Harkema en een wijziging van de maatschappelijke bedrijfswoning naar een woonbestemming. Het verzoek past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan.
  Daarom is voor dit perceel een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Op het ontwerp is één gezamenlijke zienswijze ontvangen. De zienswijzeperiode is afgerond en de zienswijze is voorzien van een gemeentelijke reactie.
  Het college stelt de raad voor geen exploitatieplan vast te stellen, in te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijze, het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en het vaststellingsbesluit ter inzage te leggen voor beroep.


  Behandeling informatiecarrousel 11 april 2024
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 18 april 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 11. 10

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

  00:34:09 - 00:34:28 - Stoel 12