Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 18 april 2024

16:00 - 17:30
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 2. 2

  Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

 3. 3

  Het presidium stelt het verslag ongewijzigd vast.

 4. 4

  @punt 13 (Instellen Adviescommissie omgevingskwaliteit): IJde van Kammen merkt op dat de gemeenteraad recent de gemeenschappelijke regeling van hûs en hiem heeft gewijzigd waardoor hûs en hiem nu adviescommissie omgevingskwaliteit is. Is actie ‘13’ daarmee feitelijk niet afgedaan?
  De griffier licht toe dat er over de adviescommissie van hûs en hiem in de werkgroep Omgeving kritische geluiden waren en dat daar is afgesproken dat de raad hier in het tweede kwartaal van 2024 over spreekt, zo mogelijk op basis van een notitie van het college.  Punt 7 is afgehandeld. De griffie voert dit punt af.

 5. 5

  Het voltallige college woont het congres bij. Belangstellende raadsleden kunnen zich melden bij de griffie.

 6. 6

  Het presidium gaat akkoord met:
  - het niet gezamenlijk met Tytsjerksteradiel houden van de informatiemarkt Kadernota (in 2025 kaderbrief)
  - de presentatie van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Achtkarspelen in de informatiecarrousel van 23 mei
  - een presentatie van het Atelier sociaal domein in een bijeenkomst aansluitend aan een informatiecarrousel (na de zomer)
  - om de in de AZA gegeven presentatie op 15 april over het inrichtingsplan van de organisatie in een besloten bijeenkomst voor de gehele raad op 16 mei om 19.00 uur te laten zien
  - het verzoek van IJde van Kammen voor een presentatie in de informatiecarrousel van juni over de boa’s en met name de op de jeugd gerichte boa


  Actie griffie

 7. 7

  - Wethouder Brinkman beantwoordt de vragen van het vragenhalfuur.
  - Dineke Terpstra doet de aankondiging van de benoeming van Jelle Boerema als wethouder. Boerema vertelt kort iets over zichzelf.
  - Punt 9 (Begrotingswijzigingen): Gert Terpstra voert eerst het woord. Wethouder Brinkman beantwoordt eventuele vragen.
  - Punt 10 (Krediet IKC Twijzelerheide): over de toezegging van januari 2023 worden wel opmerkingen gemaakt.
  - Punt 11 (Zwembad De Kûpe: vereenvoudiging structuur): wethouder Van der Tuin beantwoordt eventuele vragen.
  - Punt 12 (Marrekrite): hamerstuk.
  - Punt 13 (FUMO: zienswijze ontwerpbegroting 2025): er worden een motie en een amendement ingediend.
  - Punt 14 (vaststellen bestemmingsplan Hoogstraten 12 Gerkesklooster-Stroobos): hamerstuk.
  - Punt 15 (Vaststellen bestemmingsplan Singel 35 e.o. Harkema): hamerstuk.
  - Punt 16 (Motie vreemd – Oplossen capaciteitsproblemen politie): Doethyna Vriesema neemt het voorzitterschap over omdat het om de portefeuille van de burgemeester gaat.
  - Punt 17 (Motie vreemd: Concretisering gemeentelijke woonvisie: woningsplitsing): wethouder Van der Tuin is woordvoerder.
  - De bloemen gaan naar Ido Gerard Kempenaar. Hij wordt dirigent van het orkest van de Koninklijke Marechaussee.

 8. 8

  Het presidium gaat akkoord met de conceptagenda voor 30 mei. De aanvangstijd wordt, gezien de omvang van de agenda, 16.00 uur. Voor een warme maaltijd wordt gezorgd (van 18.00-19.00 uur). Om 19.45 uur is er een kleine schorsing. De commissaris van de Koning komt om 20.00 uur voor de bespreking van de profielschets.
  Het presidium begint om 15.00 uur.
  Actie griffie

 9. 9

  De presentatie van de RKC in de Brassery was moeilijk te verstaan en het was erg storend dat mensen gebruik maakten van de koffieautomaat.
  Verder geen bijzonderheden.

 10. 10

  Het presidium stemt in met het voorstel om mevrouw L. van der Tuin-Kuipers op grond van artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar, tot 9 juni 2025 en dit voorstel aan de raad voor te leggen. Actie griffie

 11. 11

  Er zijn geen ingekomen stukken.

 12. 12

  - Jacob Hooghiemstra heeft aangeboden om de plek van Wietske Poelman als voorzitter van de informatiecarrousel over te nemen. Het presidium stemt hiermee in. Er zijn nu weer 4 voorzitters en dat is ook het maximum.
  - Er worden op 26 april 10 lintjes uitgereikt. De raadsleden ontvangen de namen op 26 april om 8.00 uur onder embargo en zijn van harte welkom bij de uitreiking vanaf 11.30 uur.
  Burgemeester Brouwer gaat vanaf 8.00 uur samen met de kinderburgemeester bij de mensen die een lintje ontvangen langs om hen uit te nodigen voor de uitreiking op het gemeentehuis.
  - De procedure voor de verkiezing van een nieuwe kinderburgemeester loopt.
  - De kinderburgemeester houdt op 7 juni een kinderondernemingsdag voor de groepen 7 en 8 en klas 1 en 2.
  - Burgemeester Brouwer doet verslag van de bijeenkomst en betoging rondom de lezing van Naftali op zondag 14 april in Surhuisterveen. Hij is heel tevreden over de samenwerking met Politie en OM.

 13. 13
  BESLOTEN DEEL
 14. 17

  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.