Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Extra raadsvergadering: Benoeming en installatie wethouder

donderdag 11 april 2024

19:30 - 20:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:07 - 00:00:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:00:45 - 00:01:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:01:47 - 00:02:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:02:15 - 00:03:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:04:12 - 00:04:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:04:27 - 00:05:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Afmeldingen
  De heer Bouma (FNP) is afwezig.

  00:05:05 - 00:05:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:05:20 - 00:05:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over het raadsvoorstel
  De heer Spoelstra heeft zijn ontslag ingediend als wethouder van Achtkarspelen in verband met zijn benoeming als burgemeester van de gemeente Westerveld. De CDA-fractie draagt de heer Bruining voor als nieuwe wethouder.
  De raad wordt voorgesteld de heer H. Bruining te benoemen als wethouder van de gemeente Achtkarspelen. Na de benoeming legt de wethouder de eed af.


  Behandeling raadsvergadering 11 april 2024
  De CDA-fractie stelt voor om de heer Harjan Bruining te benoemen als wethouder. De beoogd wethouder vertelt kort iets over zichzelf.


  Samenstelling commissie
  Door middel van het trekken van een nummer wordt aan de hand van de presentielijst besloten de volgende drie raadsleden aan te stellen voor de commissie voor het onderzoek of de aspirant-wethouder voldoet aan de eisen van de Gemeentewet en het Reglement van orde, tevens stembureau voor het tellen van de stemmen van de schriftelijke stemming:
  De heer Speulman (PvdA), tevens voorzitter van de commissie;
  de heer Schootstra (CDA) en
  de heer Van Kammen (FNP).
  De vergadering wordt geschorst voor het onderzoek.


  Uitkomsten onderzoek
  De voorzitter van de commissie, de heer Speulman, deelt namens de commissie mee, dat uit de overlegde bescheiden geen feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die een benoeming van de heer Bruining als wethouder in de weg staan.


  Schriftelijke stemming
  Vervolgens wordt overgegaan tot schriftelijke stemming. De voorzitter merkt op dat het een vrije stemming is. De raadsleden dienen de naam in te vullen van de te benoemen kandidaat, dat mag ook een andere zijn dan de naam die in het voorstel wordt genoemd. De stembriefjes worden uitgedeeld, ingevuld en ingeleverd in de daarvoor bestemde bus. De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen.


  Stemuitslag benoeming wethouder
  De voorzitter van de stemcommissie, de heer Speulman, maakt de uitslag van de stemming bekend:
  Door de 20 raadsleden zijn 20 stemmen uitgebracht:
  De heer H. Bruining: 20 stemmen.
  Hiermee is de heer Bruining benoemd tot wethouder van de gemeente Achtkarspelen.


  Beëdiging
  Nadat de heer Bruining heeft verklaard dat hij zijn benoeming aanneemt, legt hij de eed af. De voorzitter leest de eed voor en de heer Bruining legt deze af in de Friese taal: “Sa wier helpe my God Almachtich!”
  De voorzitter feliciteert de nieuwe wethouder met zijn benoeming en overhandigt hem bloemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit de heer H. Bruining te benoemen als wethouder van de gemeente Achtkarspelen.

  00:05:28 - 00:05:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:05:49 - 00:06:57 - Thea Kuipers
  00:06:57 - 00:07:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:18 - 00:09:00 - Harjan Bruining
  00:09:00 - 00:10:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:17:35 - 00:17:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:18:03 - 00:18:30 - Hink Speulman
  00:18:30 - 00:19:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:19:32 - 00:19:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:19:56 - 00:20:05 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:20:45 - 00:20:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:24:46 - 00:25:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:25:14 - 00:25:31 - Hink Speulman
  00:25:37 - 00:26:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur.