Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 30 mei 2024

16:00 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

De raadsvergadering begint om 16.00 uur en vanaf 18.30 uur wordt de vergadering geschorst om te eten. Om 20.30 uur behandelt de raad agendapunt 22 (Vaststellen profielschets burgemeester) in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur.

  00:00:04 - 00:04:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Afmeldingen
  De heer Van Dijk (FVD) komt later.

  00:04:21 - 00:04:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:04:25 - 00:04:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over dit agendapunt
  Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college over zaken die de gemeente aangaan. Het raadslid dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, geeft de vragen zo mogelijk voor 12.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag van de raadsvergadering door. De betreffende portefeuillehouder geeft direct na het stellen van de vraag in de raadsvergadering mondeling antwoord. Als een vraag later binnenkomt, of tijdens het vragenhalfuur, geeft het college zo mogelijk ook direct mondeling antwoord. Als beantwoording niet direct mogelijk is, geeft het college in ieder geval binnen twee werkdagen schriftelijk antwoord aan de vragensteller.


  Vragen CU over ongeoorloofde belastingheffing Wetterskip Fryslân (vooraf ingediend)
  Mevrouw Vellema-Plazier stelt de vragen over de ongeoorloofde belastingheffing door Wetterskip Fryslân. Wethouder Boerema beantwoordt de vragen.

  Toezeggingen

  Titel
  Aandringen op volledige compensatie ongeoorloofde belastingheffing Wetterskip
  00:04:46 - 00:04:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:04:59 - 00:07:09 - Anita Vellema
  00:07:09 - 00:07:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:24 - 00:10:14 - Jelle Boerema
  00:10:14 - 00:10:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:10:15 - 00:10:15 - Jelle Boerema
  00:10:18 - 00:11:08 - Anita Vellema
  00:11:11 - 00:11:24 - Jelle Boerema
  00:11:24 - 00:11:39 - Anita Vellema
  00:11:41 - 00:11:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:11:46 - 00:12:01 - Wopke Veenstra
  00:12:08 - 00:12:18 - Jelle Boerema
  00:12:21 - 00:19:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen staan op de toezeggingenlijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de toezegging, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de toezegging als afgedaan te beschouwen.
  Het college stelt de raad voor de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:
  · De toezegging met het ID-nr. 108 (Raad op de hoogte houden doorstroom Herbranda)
  · De toezegging met het ID-nr. 115 (Vragenlijst tevredenheidsonderzoek toevoegen)
  · De toezegging met het ID-nr. 117 (Schriftelijk terugkomen op vraag beëindigen monumentale status)
  · De toezegging met het ID-nr. 118 (Schriftelijk terugkomen op vraag gemaakte kosten Voorstraat 63)


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

  • De toezegging met het ID-nr. 108 (Raad op de hoogte houden doorstroom Herbranda);
  • De toezegging met het ID-nr. 115 (Vragenlijst tevredenheidsonderzoek toevoegen);
  • De toezegging met het ID-nr. 117 (Schriftelijk terugkomen op beëindigen monumentale status);
  • De toezegging met het ID-nr. 118 (Schriftelijk terugkomen op vraag gemaakte kosten Voorstraat 63).
  00:12:43 - 00:19:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 6

  Over dit agendapunt
  Alle aangenomen moties staan op de motielijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de motie, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de motie als afgedaan te beschouwen.
  Het college stelt de raad voor de motie met het ID-nr. 486 (Inventarisatie en voorstel oprichting Raadsadviescommissie FUMO) als afgedaan te beschouwen.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit de motie met het ID-nr. 486 (Inventarisatie en voorstel oprichting Raadsadviescommissie FUMO) als afgedaan te beschouwen.

  00:12:54 - 00:19:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 7

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijsten van de vorige raadsvergaderingen vast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 11 en 18 april 2024 ongewijzigd vast te stellen.

  00:12:57 - 00:19:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 8

  Over het raadsvoorstel
  Twee leden van de rekenkamer hebben aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden voor de rekenkamer. Er zijn dus twee vacatures ontstaan en na de sollicitatieprocedure kunnen er twee nieuwe leden voorgedragen worden als lid.
  De controlecommissie stelt voor per 1 juni 2024 de heren De Swart en Janssen eervol ontslag te verlenen als lid, respectievelijk voorzitter van de rekenkamer, mevrouw De Boer en de heer Boorsma te benoemen als lid van de rekenkamer en het huidige lid mevrouw Vervoort te benoemen als voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Achtkarspelen.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van de controlecommissie gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De heer E.A.M. de Swart uit De Knipe met ingang van 1 juni 2024 eervol ontslag te verlenen als lid van de rekenkamer van de gemeente Achtkarspelen.
  2. De heer G.S.H. Janssen uit Heerenveen met ingang van 1 juni 2024 eervol ontslag te verlenen als voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Achtkarspelen.
  3. Mevrouw D. de Boer uit Aldtsjerk met ingang van 1 juni 2024 te benoemen als lid van de rekenkamer van de gemeente Achtkarspelen.
  4. De heer W.J. Boorsma uit Leeuwarden met ingang van 1 juni 2024 te benoemen als lid van de rekenkamer van de gemeente Achtkarspelen.
  5. Het huidige lid mevrouw J.P.M. Vervoort uit Leeuwarden met ingang van 1 juni 2024 te benoemen als voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Achtkarspelen.
  00:13:40 - 00:19:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 9

  Over de motie
  Met deze motie roepen de indieners het college op om uiterlijk in september 2024 aan de gemeenteraad voorstellen voor te leggen over het actief stimuleren van de mogelijkheid tot het splitsen van woningen. Tijdens de raadsvergadering van 18 april jl. is deze motie door de PvdA, GroenLinks, FNP, GBA en raadslid de Vries ingediend. Bij het stemmen over de motie staakten de stemmen:
  Voor: FNP (3), GBA, GroenLinks, PvdA, PVV en raadslid De Vries (10)
  Tegen: CDA, CU en FVD (10)
  De motie is volgens artikel 35 (Staken van de stemmen) van het Reglement van Orde op de agenda geplaatst voor deze raadsvergadering.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt de motie besluitvormend, de stemmen staken voor de tweede keer en de motie is verworpen.


  Stemverklaring
  De heer Graansma (PVV): Ik stim oars as de foarige kear en ik sil taljochtsje wêrom. Oan de iene kant kinne wy konkludearje dat wy as gemeente (ús ambtenaren) it hiel drok ha en dat dat yn tanimmende mate allinnich mar mear it gefal wêze sil. Wy hienen de foarige kear by dizze diskusje it der ek oer wat ‘aktyf stimulearje’ eins betsjut. Yn dizze perioade oant hjoed ta, ha ik fan meardere minsken heard, net sa sear spesifyk oer wenningsplitsing, mar wol yn syn algemienheid, dat se einliks mear ynformaasje fanút de gemeente wolle. Wat binne no de ferskate mooglikheden. Gewoan dúdlik op papier. Dat is fansels op ynternet wol te finen, mar miskien bepaalde dingen wat te moeilijk en dan ha ik it bygelyks oer it kappen fan beammen of oer it bouwen fan in hokje. Dan wurde jo trochferwiisd nei in portaal wêr’t jo in fergunningcheck dwaan kinne, mar dan is de konklúzje dat jo alsnoch yn petear moatte mei de gemeente om te sjen of’t jo in fergunning nedich ha of net. Dus al mei al kin ik tink ik de konklúzje dwaan dat, net sa sear de stimulâns fan belang is, mar wol it ynsichtlik meitsjen fan wat binne de mooglikheden binnen de gemeente en dat jildt tink ik ek foar wenningsplitsing. No, yn dizze huidige foarm fan de moasje, kin ik dizze net stypje, helaas.

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid De Vries (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), PVV-fractie (1)

  Moties

  Onderwerp
  Concretisering gemeentelijke woonvisie: woningsplitsing
  00:18:38 - 00:19:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:19:34 - 00:21:20 - Jeffrey Graansma
  00:21:20 - 00:22:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:22:32 - 00:22:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:22:45 - 00:23:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 10

  Over het raadsvoorstel
  De Werkmaatschappij 8KTD is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De Werkmaatschappij voert allerlei taken uit die door de gemeenten worden opgedragen. De activiteiten van de Werkmaatschappij worden betaald uit (voornamelijk) bijdragen van de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De (concept)jaarrekening 2023 van de Werkmaatschappij is opgesteld en hiermee wordt verantwoording afgelegd over 2023. De gemeenteraad kan een zienswijze (reactie) geven op de jaarstukken, waarna het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij de jaarstukken definitief vaststelt.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2023 van de werkmaatschappij.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit na kennisgenomen te hebben van de conceptjaarstukken 2023 van de WM8KTD geen zienswijze in te dienen.

  00:23:40 - 00:23:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:23:56 - 00:25:00 - Gert Terpstra
  00:25:00 - 00:25:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 11

  Over het raadsvoorstel
  De Werkmaatschappij 8KTD is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De werkmaatschappij voert allerlei taken uit die door de gemeenten worden opgedragen. In de conceptbegroting voor 2024-2027 zijn deze taken in financiële zin vertaald.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024-2027 van de werkmaatschappij.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit na kennisgenomen te hebben van de conceptbegroting 2025-2028 van de werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen.

  00:25:33 - 00:25:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:25:42 - 00:26:22 - Gert Terpstra
  00:26:24 - 00:27:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
 12. 12

  Over het raadsvoorstel
  Volgens de Gemeentewet moeten wethouders wonen in de gemeente waar zij wethouder zijn (vereiste van ingezetenschap). Wethouder Van der Tuin-Kuipers woont niet in Achtkarspelen en bij haar benoeming op 9 juni 2022 heeft de raad hiervoor voor een jaar ontheffing verleend. In 2023 is deze ontheffing met een jaar verlengd en de raad moet deze ontheffing nu weer met een jaar verlengen.
  Het presidium (bestaande uit alle fractievoorzitters) stelt de raad voor ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar, tot 9 juni 2025.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Mevrouw L. van der Tuin-Kuipers op grond van artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar, tot 9 juni 2025.
  00:26:49 - 00:27:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:27:27 - 00:28:30 - Jacob Hooghiemstra
  00:28:31 - 00:29:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 13

  Over het raadsvoorstel
  In verband met het aftreden van wethouder S.W. Vegelin moet er een nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente Achtkarspelen worden benoemd in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland.
  Het college stelt de raad voor wethouder J.E. Boerema te benoemen in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit wethouder J.E. Boerema te benoemen in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland.

  00:29:06 - 00:29:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:29:28 - 00:29:46 - Toos van der Vaart
  00:29:46 - 00:29:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:29:48 - 00:31:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
 14. 14

  Over het raadsvoorstel
  Veiligheidsregio Fryslân(VRF) is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2025, de jaarstukken 2023 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de VRF, wel een zienswijze in te dienen op de aanpassing van de bestemmingsreserve zoals verwoord in de jaarrekening 2023, in een reactie richting de VRF aan te geven dat de rechtmatigheidsverantwoording op de jaarstukken 2023 ontbreekt en de toename van de bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de autonome ontwikkelingen mee te nemen in de begroting 2025 en ten laste te brengen van de post loon- en prijsontwikkeling.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van Veiligheidsregio Fryslân;
  2. Een zienswijze in te dienen op de aanpassing van de bestemmingsreserve zoals verwoord in de jaarrekening 2023;
  3. In een reactie richting de VRF aan te geven dat de rechtmatigheidsverantwoording op de jaarstukken 2023 ontbreekt;
  4. De toename van de bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de autonome ontwikkelingen mee te nemen in de begroting 2025 en ten laste te brengen van de post loon- en prijsontwikkeling.
  00:30:18 - 00:31:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:18 - 00:33:28 - Klaas Sietse van der Wal
  00:33:29 - 00:36:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
 15. 15

  Over het raadsvoorstel
  Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Fryslân worden aangepast.
  Het college vraagt de raad toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân te wijzigen volgens het wijzigingsbesluit.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân te wijzigen conform het wijzigingsbesluit.

  00:34:47 - 00:36:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
 16. 16

  Over het raadsvoorstel
  Het pand aan de Gedempte Vaart 80 in Surhuisterveen heeft een horecabestemming met de mogelijkheid tot bestemming wonen. Het gebouw is verbouwd tot woning en wordt hierdoor niet meer gebruikt voor horeca-activiteiten. Hiervoor is inmiddels een omgevingsvergunning verleend. Aan de zijde van de Havenstraat ligt een parkeerterrein dat vanwege de horecabestemming nodig was om te voldoen aan de parkeernorm. Door de eigenaar van het pand is het verzoek gedaan om van het parkeerterrein een tuin te maken en het daarom te onttrekken aan de openbaarheid. Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het college te volgen in zijn advies om het voorgenomen besluit tot instemming met het onttrekkingsverzoek conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ter inzage te leggen voor zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ingediend waardoor wordt vastgehouden aan het ontwerpraadsbesluit van 14 december 2023. Vanuit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ligt nu het definitieve besluit voor.
  Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het onttrekkingsverzoek.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit na het doorlopen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure een definitief besluit te nemen tot instemming met het onttrekkingsverzoek.

  00:35:10 - 00:36:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
 17. 17

  Over het raadsvoorstel
  Een mobiliteitsplan is een verkeerskundig beleidsdocument waarin oplossingen voor verkeerskundige knelpunten en doelstellingen worden benoemd.
  Het huidige gemeentelijke beleid op het gebied van verkeer en vervoer (gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) is niet meer actueel. Er is daarom het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met het ontwerp Mobiliteitsplan en het ter visie te leggen gedurende een periode van 6 weken waarbij alle belanghebbenden kunnen reageren op de inhoud van het document.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.


  Stemverklaringen

  • De heer Zwaagstra (CDA): Sa as ik krekt ek al oanjoech yn myn betoog kinne wy net ynstimme mei de huidige ferzje, mar it kolleezje hat sein dat der noch oanpassings komme. Wat ús betreft kin it wol de ynspraak yn.
  • De heer Van Kammen (FNP): Wy steane der as FNP wakker gelyk yn, dit is in foarstel en sa sille wy it ek beskouwe. Dus sadra as it definitive plan der leit, dan sille wy dêr òf mei ynstimme òf tsjin stimme, mar mei dit ferhaal moatte wy eins akkoart gean. Eins is it mieningfoarmjend en hoege wy net te stimmen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp Mobiliteitsplan;
  2. Het ontwerp Mobiliteitsplan ter visie te leggen gedurende een periode van 6 weken waarbij alle belanghebbenden kunnen reageren op de inhoud van het document.

  Toezeggingen

  Titel
  Binnen twee weken schriftelijk terugkomen op twee vragen van dhr. Veenstra
  Vergroten verkeersveiligheid van fietsers op de Industrieweg
  00:35:49 - 00:36:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:36:30 - 00:40:56 - Jacob Zwaagstra
  00:40:58 - 00:41:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:41:12 - 00:42:56 - Jacob Zwaagstra
  00:42:57 - 00:43:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:43:14 - 00:44:31 - Jacob Hooghiemstra
  00:44:32 - 00:44:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:44:51 - 00:50:13 - Toos van der Vaart
  00:50:16 - 00:50:25 - Wopke Veenstra
  00:50:26 - 00:50:36 - Toos van der Vaart
  00:50:36 - 00:50:40 - Wopke Veenstra
  00:50:40 - 00:50:48 - Toos van der Vaart
  00:50:51 - 00:51:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:51:16 - 00:52:31 - Jeffrey Graansma
  00:52:32 - 00:53:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:53:05 - 01:04:20 - Jelle Boerema
  01:04:20 - 01:04:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:04:22 - 01:04:38 - Jelle Boerema
  01:04:38 - 01:05:13 - Wopke Veenstra
  01:05:13 - 01:05:15 - Jelle Boerema
  01:05:15 - 01:05:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:05:29 - 01:05:29 - Jelle Boerema
  01:05:31 - 01:05:46 - Jelle Boerema
  01:05:46 - 01:05:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:05:59 - 01:06:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:06:03 - 01:06:42 - Jacob Hooghiemstra
  01:06:47 - 01:07:16 - Jelle Boerema
  01:07:16 - 01:07:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:47 - 01:07:58 - Jacob Zwaagstra
  01:07:58 - 01:08:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:08:13 - 01:08:41 - IJde van Kammen
  01:08:42 - 01:08:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:09:32 - 01:09:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:09:44 - 01:10:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
 18. 18

  Over het raadsvoorstel
  Op basis van het huidige buitensportaccommodatiebeleid is de gemeente verantwoordelijk voor de renovaties van de hoofvelden en de kunstgrasvelden van de voetbal- en korfbalverenigingen. Daarnaast is de gemeente, op basis van de beleidslijn ‘onderhoud tennisbanen’, verantwoordelijk voor de renovatiekosten van één baanblok (2 tennisbanen) per tennisaccommodatie.
  Het college stelt de raad voor krediet te verlenen voor:
  - Renovatiekosten hoofdveld v.v. Drogeham (€ 45.000)
  - Renovatiekosten kaatsveld Buitenpost Drogeham (€ 34.000)
  - Realisatie padelbanen Buitenpost (€ 134.000)
  - Vervanging lichtmasten trainingsveld Twijzelerheide Kootstertille (€28.000)
  - Vervangen armaturen lichtmasten trainingsveld Kootstertille (€15.000)


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Voor de renovaties van diverse gemeentelijke sportterreinen in 2024 een extra investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 42.140 en de extra kapitaallasten daarvan ad € 2.992 te verwerken in de begroting 2025 e.v.
  2. Het benodigde investeringskrediet voor de renovatie van één baanblok tennisbanen in Buitenpost beschikbaar te stellen en om te zetten naar een éénmalige bijdrage. Deze éénmalige bijdrage van € 134.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van 2 padelbanen en 1 kunstgrasbaan op de tennisaccommodatie in Buitenpost en deze bijdrage ten laste te brengen van de ‘Algemene Reserve’.

  Toezeggingen

  Titel
  Lijstje sturen met activiteiten verenigingen om zelf ook bij te kunnen dragen aan de kosten
  Schriftelijk terugkomen op de stijging van de kosten
  01:10:12 - 01:10:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:00 - 01:14:24 - Hink Speulman
  01:14:24 - 01:14:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:14:37 - 01:14:38 - Klaas Sietse van der Wal
  01:14:39 - 01:16:01 - Klaas Sietse van der Wal
  01:16:03 - 01:16:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:16:21 - 01:19:06 - Rienk Schootstra
  01:19:06 - 01:19:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:19:30 - 01:23:51 - Harjan Bruining, wethâlder
  01:23:51 - 01:24:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:24:11 - 01:24:39 - Rienk Schootstra
  01:24:43 - 01:25:06 - Harjan Bruining, wethâlder
  01:25:06 - 01:25:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:25:13 - 01:25:40 - Anne Douwe Bouma
  01:25:47 - 01:26:23 - Harjan Bruining, wethâlder
  01:26:23 - 01:26:40 - Anne Douwe Bouma
  01:26:42 - 01:26:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:26:48 - 01:27:12 - Hink Speulman
  01:27:15 - 01:27:25 - Hink Speulman
  01:27:31 - 01:28:27 - Harjan Bruining, wethâlder
  01:28:27 - 01:28:58 - Hink Speulman
  01:29:00 - 01:29:27 - Harjan Bruining, wethâlder
  01:29:27 - 01:29:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:29:32 - 01:30:21 - Rienk Schootstra
  01:30:25 - 01:31:11 - Harjan Bruining, wethâlder
  01:31:12 - 01:31:38 - Rienk Schootstra
  01:31:38 - 01:32:05 - Harjan Bruining, wethâlder
  01:32:05 - 01:32:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:32:08 - 01:32:13 - Hink Speulman
  01:32:14 - 01:32:48 - Edwin de Vries
  01:32:48 - 01:33:27 - Harjan Bruining, wethâlder
  01:33:27 - 01:33:46 - Edwin de Vries
  01:33:48 - 01:34:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
 19. 19

  Over het raadsvoorstel
  De verordening Jeugdhulp van de gemeente Achtkarspelen dateert van 2019. Door de inkoop jeugd per 1 januari 2024, verandering in werkwijze en recente jurisprudentie is aanpassing noodzakelijk. Dit betekent dat de huidige verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen uit 2019 wordt vervangen door een nieuwe verordening waarbij wordt aangesloten bij de recente ontwikkelingen.
  Het college stelt de raad voor de verordening jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2024 vast te stellen en de verordening jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 in te trekken.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit de verordening jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2024 vast te stellen en de verordening jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 in te trekken.

  01:34:25 - 01:34:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:35:07 - 01:36:42 - Sandra van der Ploeg
  01:36:43 - 01:36:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:36:56 - 01:40:53 - Anita Vellema
  01:40:53 - 01:40:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:40:54 - 01:40:56 - Anita Vellema
  01:40:58 - 01:42:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
 20. 20

  Over het raadsvoorstel
  De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Voor onze gemeente gaat het om de basistaken (wettelijk verplicht om dat gezamenlijk uit te voeren) en een beperkt aantal aanvullende (plus)taken. De Gemeenschappelijke regeling FUMO moet worden aangepast vanwege de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van het Ontwerpbesluit gemeenschappelijke regeling FUMO 2024 en geen zienswijze in te dienen.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van het Ontwerpbesluit gemeenschappelijke regeling FUMO 2024.
  2. Geen zienswijze in te dienen op het Ontwerpbesluit gemeenschappelijke regeling FUMO 2024.
  01:42:08 - 01:42:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:42:30 - 01:44:26 - Rienk Schootstra
  01:44:27 - 01:44:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:44:46 - 01:46:03 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:46:04 - 01:46:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:46:11 - 01:46:12 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:46:14 - 01:46:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
 21. 21

  Over het raadsvoorstel
  Hûs en hiem is een Gemeenschappelijke Regeling (GR), een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van hûs en hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid. De begroting 2025 van hûs en hiem is toegestuurd ter beoordeling door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het jaarverslag 2023 is ter kennisneming aangeboden. De raad kan over de begroting een zienswijze (reactie) indienen.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begroting 2025 van hûs en hiem en geen zienswijze in te dienen en kennis te nemen van het jaarverslag 2023 van hûs en hiem.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid De Vries (1)
  tegen
  PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de begroting 2025 van hûs en hiem en geen zienswijze in te dienen.
  2. Kennis te nemen van het conceptjaarverslag 2023 inclusief jaarrekening 2023.
  01:46:41 - 01:46:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:46:59 - 01:48:15 - Rienk Schootstra
  01:48:16 - 01:48:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:48:36 - 01:50:11 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:50:13 - 01:50:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:50:21 - 01:50:44 - Rienk Schootstra
  01:50:47 - 01:51:19 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:51:21 - 01:51:31 - Rienk Schootstra
  01:51:31 - 01:51:33 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:51:35 - 01:52:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:52:35 - 01:52:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:52:38 - 01:53:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
 22. 22

  Over het raadsvoorstel
  In de raadsvergadering van 21 maart 2024 heeft burgemeester Oebele Brouwer laten weten na zijn ambtsperiode niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De gemeenteraad van Achtkarspelen moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. In de profielschets staan de eisen die de raad aan de nieuwe burgemeester stelt.
  De vertrouwenscommissie in oprichting stelt de raad voor de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Achtkarspelen vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van de vertrouwenscommissie in oprichting gestemd.


  Mevrouw Vriesema neemt het voorzitterschap over van de heer Brouwer en heropent de vergadering. Ze heet de Commissaris van de Koning, de heer A.A.M. Brok en de kabinetschef, de heer N. de Vries van harte welkom.


  Toelichting door de voorzitter van de vertrouwenscommissie
  De voorzitter van de vertrouwenscommissie licht de totstandkoming van de profielschets toe.


  Vragen van de Commissaris van de Koning aan de raad
  De Commissaris van de Koning, de heer A.A.M. Brok, stelt vragen aan de raad ter verduidelijking van de opgestelde profielschets. De vragen worden beantwoord door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw Veenstra (GroenLinks), bij één vraag geassisteerd door de heer Van Kammen (FNP).


  Aanbieden profielschets door voorzitter vertrouwenscommissie aan de Commissaris van de Koning
  De voorzitter van de vertrouwenscommissie overhandigt de profielschets aan de heer Brok.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Achtkarspelen vast te stellen.

  04:23:57 - 04:24:34 - Plakferfangend foarsitter
  04:24:47 - 04:28:27 - Tjitske Veenstra
  04:28:29 - 04:29:12 - Plakferfangend foarsitter
  04:29:24 - 04:29:27 - Tjitske Veenstra
  04:29:30 - 04:43:01 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:43:01 - 04:43:09 - Plakferfangend foarsitter
  04:43:09 - 04:43:10 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:43:10 - 04:43:48 - Tjitske Veenstra
  04:43:48 - 04:44:20 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:44:20 - 04:44:21 - Plakferfangend foarsitter
  04:44:21 - 04:44:21 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:44:21 - 04:45:12 - Tjitske Veenstra
  04:45:12 - 04:46:27 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:46:27 - 04:46:31 - Plakferfangend foarsitter
  04:46:31 - 04:46:31 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:46:31 - 04:47:42 - Tjitske Veenstra
  04:47:42 - 04:48:23 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:48:23 - 04:48:24 - Plakferfangend foarsitter
  04:48:24 - 04:48:24 - Tjitske Veenstra
  04:48:24 - 04:48:25 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:48:25 - 04:49:28 - Tjitske Veenstra
  04:49:28 - 04:50:12 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:50:12 - 04:50:59 - Tjitske Veenstra
  04:50:59 - 04:51:27 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:51:27 - 04:52:00 - Tjitske Veenstra
  04:52:00 - 04:52:39 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:52:39 - 04:53:02 - Tjitske Veenstra
  04:53:02 - 04:53:08 - Plakferfangend foarsitter
  04:53:08 - 04:53:10 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:53:10 - 04:53:12 - Tjitske Veenstra
  04:53:12 - 04:53:57 - IJde van Kammen
  04:53:57 - 04:53:57 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:53:57 - 04:54:15 - Tjitske Veenstra
  04:54:15 - 04:55:43 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:55:43 - 04:56:18 - Tjitske Veenstra
  04:56:18 - 04:56:48 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:56:48 - 04:57:57 - Tjitske Veenstra
  04:57:57 - 04:58:43 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:58:43 - 05:00:24 - Tjitske Veenstra
  05:00:24 - 05:00:27 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  05:00:27 - 05:00:49 - Tjitske Veenstra
  05:00:49 - 05:03:21 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  05:03:21 - 05:04:20 - Plakferfangend foarsitter
  05:05:47 - 05:06:38 - Plakferfangend foarsitter
 23. 23

  Over het raadsvoorstel
  In de raadsvergadering van 21 maart 2024 heeft burgemeester Oebele Brouwer laten weten na zijn ambtsperiode niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De gemeenteraad van Achtkarspelen moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. De Gemeentewet regelt dat de gemeenteraad uit zijn midden een vertrouwenscommissie instelt, ‘belast met de beoordeling van de kandidaten’.
  De vertrouwenscommissie in oprichting stelt de raad voor de verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Achtkarspelen 2024 vast te stellen en te benoemen de leden, de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, de adviseur, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van de vertrouwenscommissie in oprichting gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Vast te stellen de ‘Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Achtkarspelen 2024’.
  2. Te benoemen tot leden van de vertrouwenscommissie: Thea Kuipers-Jorna, IJde van Kammen, Dineke Terpstra-Kerkhof, Hink Speulman, Tjitske Veenstra, Albert van Dijk, Jeffrey Graansma, Toos van der Vaart-Kralt en Edwin de Vries.
  3. Te benoemen tot voorzitter van de vertrouwenscommissie Tjitske Veenstra en tot plaatsvervangend voorzitter Toos van der Vaart.
  4. Te benoemen tot adviseur van de vertrouwenscommissie: wethouder Tjibbe Brinkman.
  5. Te benoemen tot secretaris van de vertrouwenscommissie: Geert Andringa, raadsgriffier.
  6. Te benoemen tot plaatsvervangend secretaris van de vertrouwenscommissie: Marcel de Jong, gemeentesecretaris.
  01:53:27 - 01:54:27 - Plakferfangend foarsitter
 24. 24

  Over de motie
  Met deze motie vragen de indieners de burgemeester in zijn rol als voorzitter van de raad zich de komende jaren hard te maken voor het gelijktrekken van subsidieregelingen voor landelijke en lokale partijen en de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit vlak, roepen ze de raad op zich door het vaststellen van deze motie voorstander te tonen van gelijke subsidieregelingen voor landelijke en lokale partijen en roepen ze de griffier op om deze motie te sturen naar de Regering en de Tweede Kamer met als oproep zich voor deze kwestie in te zetten.


  Behandeling raadsvergadering 30 mei 2024
  Mevrouw Terpstra-Kerkhof (GBA) dient de motie in. Mevrouw Vellema-Plazier (CU) geeft aan dat ze nog vragen over de motie heeft en verzoekt de indieners om de motie nu aan te houden zodat één en ander nog uitgezocht kan worden. Na een korte schorsing deelt mevrouw Terpstra mee dat in overleg met de FNP besloten is de motie eerst aan te houden en deze op een later moment weer in te dienen.

  Moties

  Onderwerp
  Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
  01:54:11 - 01:54:27 - Plakferfangend foarsitter
  01:54:37 - 01:57:44 - Dineke Terpstra
  01:57:44 - 01:57:53 - Plakferfangend foarsitter
  01:57:53 - 01:57:54 - Dineke Terpstra
  01:57:54 - 01:58:05 - Jeffrey Graansma
  01:58:05 - 01:58:20 - Dineke Terpstra
  01:58:20 - 01:59:24 - Jeffrey Graansma
  01:59:24 - 01:59:27 - Dineke Terpstra
  01:59:27 - 01:59:29 - Plakferfangend foarsitter
  01:59:29 - 02:00:19 - Dineke Terpstra
  02:00:19 - 02:00:22 - Plakferfangend foarsitter
  02:00:22 - 02:00:22 - Dineke Terpstra
  02:00:22 - 02:01:04 - Jeffrey Graansma
  02:01:04 - 02:01:05 - Dineke Terpstra
  02:01:05 - 02:01:07 - Plakferfangend foarsitter
  02:01:07 - 02:01:09 - Dineke Terpstra
  02:01:09 - 02:01:17 - Plakferfangend foarsitter
  02:01:17 - 02:01:30 - Dineke Terpstra
  02:01:30 - 02:01:37 - Plakferfangend foarsitter
  02:01:37 - 02:01:38 - Dineke Terpstra
  02:01:38 - 02:02:37 - Jeffrey Graansma
  02:02:37 - 02:02:38 - Dineke Terpstra
  02:02:38 - 02:02:47 - Plakferfangend foarsitter
  02:02:47 - 02:02:47 - Dineke Terpstra
  02:02:47 - 02:05:14 - Anita Vellema
  02:05:14 - 02:05:20 - Dineke Terpstra
  02:05:20 - 02:05:55 - Anita Vellema
  02:05:55 - 02:05:55 - Dineke Terpstra
  02:05:55 - 02:06:05 - Plakferfangend foarsitter
  02:06:05 - 02:06:06 - Dineke Terpstra
  02:06:06 - 02:08:05 - Hink Speulman
  02:08:05 - 02:08:10 - Plakferfangend foarsitter
  02:08:10 - 02:08:11 - Dineke Terpstra
  02:08:11 - 02:08:36 - IJde van Kammen
  02:08:36 - 02:08:36 - Dineke Terpstra
  02:08:36 - 02:08:40 - Plakferfangend foarsitter
  02:08:40 - 02:09:27 - Dineke Terpstra
  02:10:34 - 02:10:34 - Dineke Terpstra
  02:10:34 - 02:11:01 - Plakferfangend foarsitter
  02:11:01 - 02:11:25 - Dineke Terpstra
  02:11:25 - 02:11:38 - Plakferfangend foarsitter
  02:12:03 - 02:17:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:27:40 - 02:28:22 - Stoel 11
  02:28:32 - 02:29:36 - Stoel 10
  02:29:50 - 02:30:15 - Stoel 12
  02:30:27 - 02:31:23 - Stoel 13
  02:31:45 - 02:31:53 - A.A.M. Brok, Komm. f.d. Kening
  04:23:49 - 04:24:34 - Plakferfangend foarsitter
 25. 25

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur.

  05:06:24 - 05:06:38 - Plakferfangend foarsitter