Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 20 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

 4. 4

  Over dit agendapunt
  Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college over zaken die de gemeente aangaan. Het raadslid dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, geeft de vragen zo mogelijk voor 12.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag van de raadsvergadering door. De betreffende portefeuillehouder geeft direct na het stellen van de vraag in de raadsvergadering mondeling antwoord. Als een vraag later binnenkomt, of tijdens het vragenhalfuur, geeft het college zo mogelijk ook direct mondeling antwoord. Als beantwoording niet direct mogelijk is, geeft het college in ieder geval binnen twee werkdagen schriftelijk antwoord aan de vragensteller.

 5. 5

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen staan op de toezeggingenlijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de toezegging, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de toezegging als afgedaan te beschouwen. De griffie voegt de lijst met toezeggingen op 19 juni toe.
  Op dit moment zijn er geen toezeggingen die als afgedaan beschouwd kunnen worden.

 6. 6

  Over dit agendapunt
  Alle aangenomen moties staan op de motielijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de motie, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de motie als afgedaan te beschouwen. De griffie voegt de motielijst op 19 juni toe.
  Het college stelt de raad voor de motie met ID-nr. 473 (Lobby foar NK fierljeppen yn Bûtenpost) als afgedaan te beschouwen.

 7. 7

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

 8. 8

  Over het raadsvoorstel
  Op 2 november 2023 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2024 vastgesteld. Gedurende het jaar zijn er gebeurtenissen die invloed hebben op de begroting. In dit raadsvoorstel neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen zodat de raad de begroting kan wijzigen.
  Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het wijzigen van de begroting 2024.

 9. 9

  Over het raadsvoorstel
  Op 29 februari jl. heeft de gemeenteraad met het vaststellen van het koersbepalings-document ‘Bouwen aan de gemeente Achtkarspelen’ de kaders gesteld voor de ambtelijke organisatie van de gemeente Achtkarspelen, die vanaf 1 januari 2025 weer zelfstandig alle taken zal uitvoeren. De raad heeft daarbij de voorkeur uitgesproken om een Uitvoeringsgemeente te zijn. Het gekozen type gemeente – Uitvoeringsgemeente – en de missie, visie en kernwaarden zoals benoemd in de koersbepaling zijn het kader voor de inrichting van de ambtelijke organisatie, zoals beschreven in het koersvertalingsdocument/inrichtingsplan ‘De basis staat’.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van het koersvertalingsdocument/inrichtingsplan ‘De basis staat’ met toelichting, akkoord te gaan met de structurele financiële effecten van de koersvertaling en de benodigde financiële middelen ad € 1.184.000 te verwerken ten laste van het begrotingssaldo, de reeds voor 2025 beschikbaar gestelde incidentele middelen voor formatie ter hoogte van € 1.608.000 beschikbaar te houden voor incidentele formatie en kwetsbaarheden en hiervoor een bestemmingsreserve te vormen en het mandaat voor besteding en onttrekking uit de bestemmingsreserve bij het college te leggen.

 10. 10

  Over het raadsvoorstel
  De rekenkamer doet op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad of inwoners onderzoek naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. In 2023 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van de gemeente Achtkarspelen en de uitkomsten van dat onderzoek staan nu op de agenda.
  De controlecommissie stelt de raad voor de aanbevelingen van de rekenkamer aan de raad over te nemen, met inachtneming van de kanttekeningen die het college in de bestuurlijke reactie bij de aanbevelingen heeft gemaakt en deze uit te (laten) voeren.

 11. 11

  Over het raadsvoorstel
  Achtkarspelen is met de provincie Fryslân en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân (Jobinder). Jobinder is verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer in de regio Noordoost Fryslân (o.a. Wmo-vervoer en leerlingenvervoer). Met dit raadsvoorstel wordt er kennisgenomen van de voorlopige jaarcijfers 2023, de geactualiseerde begroting 2024 en de begroting van 2025 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. Wijzigingen in de gemeentelijke begroting van 2024 en 2025 worden ook in dit voorstel behandeld. Met het oog op de controlerende taak van de raad legt de GR verantwoording af aan de raad over de financiële resultaten in 2023 en het verwachte financiële resultaat in 2024 en 2025.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers 2023 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân, de geactualiseerde begroting 2024 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân en van de begroting 2025 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân, de begroting 2024 te wijzigen en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting van 2025.

 12. 12

  Over het raadsvoorstel
  Achtkarspelen is met de provincie Fryslân en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân (Jobinder). Jobinder is verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer in de regio Noordoost Fryslân (o.a. Wmo-vervoer en leerlingenvervoer). Als gevolg van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen door een aantal nieuwe wetten moet de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân worden aangepast.
  Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen en alvast toestemming te verlenen aan het college om in stemmen met de wijziging van de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noord-oost Fryslân, onder het voorbehoud dat de voorgestelde regeling niet wijzigt door een zienswijze van een andere gemeente.

 13. 13

  Over het raadsvoorstel
  De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening 'Fryslân' (GR SW 'Fryslân') is een samenwerkingsverband van gemeenten met als doel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en daaruit voortvloeiende voorschriften uit te voeren voor de acht aangesloten gemeenten. De GR SW Fryslân is formeel werkgever van inwoners uit onze gemeente die onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen. Caparis voert de Wsw uit en is materieel werkgever. Hiervoor is er met ingang van 1 januari 2020 een dienstverleningsovereenkomst gesloten door de gemeente en de GR SW Fryslân met Caparis, omdat wij sinds 1 januari 2020 geen aandeelhouder meer van Caparis zijn. Vanaf die datum betalen wij de kosten voor de uitvoering van de Wsw niet langer aan de GR SW Fryslân, maar rechtstreeks aan Caparis.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2023, de conceptbegroting 2025 van de GR SW Fryslân en de door het bestuur van de GR vastgestelde, geactualiseerde verordeningen en het normenkader en een zienswijze in te dienen op de begroting 2025.

 14. 14

  Over het raadsvoorstel
  Sociaal Domein Fryslân (SDF) doet voor en namens de Friese gemeenten beleidsvoorbereiding, koopt Jeugdhulp en Beschermd wonen in en voert het contractmanagement uit. Ook Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Veilig Thuis horen bij SDF. Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Met dit voorstel kan een wijziging van de huidige centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân gerealiseerd worden zodat deze binnen de gestelde overgangstermijn van 2 jaren (voor 1 juli 2024) aan de wettelijke eisen kan voldoen.
  Het college stelt de raad voor het college toestemming te verlenen om in te stemmen met het wijzigingsbesluit Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân.

 15. 15

  Over het raadsvoorstel
  Vier jaar geleden hebben alle overheden in Fryslân ingestemd met het Klimaatakkoord en daarmee met de noodzaak om tot een CO2-neutraal energiesysteem te komen. Naar aanleiding daarvan én omdat het huidige energiesysteem tegen zijn grenzen aanloopt, is besloten om in FET-verband (FET: Friese Energietafel) te starten met de aanpak van de energie-infrastructuur. Onder deze aanpak is het proces van Integraal Programmeren energie-infrastructuur opgestart. De Friese Energietafel (FET) is het samenwerkingsverband van Provincie Fryslân, de Friese gemeenten, netbeheerders Liander, TenneT en Stedin en maatschappelijke partners verenigd in de Friese Energie Alliantie (FEA). De FET heeft nu een concept Energievisie Fryslân opgesteld. Het college wil gebruik maken van de mogelijkheid om een reactie te geven op de conceptversie en heeft hiervoor een conceptreactie opgesteld.
  Het college vraagt de raad om in te stemmen met de conceptreactie en er geen wensen en bedenkingen aan toe te voegen.

 16. 16

  Over het raadsvoorstel
  Op 22 juni 2023 is een motie aangenomen voor het verruimen van het windmolenbeleid van de gemeente Achtkarspelen. Deze verruiming gaat onder andere om plaatsing, uitstraling en grootte, binnen de kaders en richtlijnen van de provincie Fryslân. Naar aanleiding van de motie is er een onderzoek uitgevoerd naar welstandskaders die passend zijn binnen de gemeente Achtkarspelen. Dit heeft geresulteerd in de notitie windturbines tot 15 meter ashoogte in Achtkarspelen.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de notitie en de in de notitie genoemde objectgerichte principes als aanvulling op hoofdstuk van de welstandsnota vast te stellen.

 17. 17

  Over het raadsvoorstel
  Voor het voormalig kassencomplex aan de Jeltingalaan te Buitenpost is een bestemmingsplan opgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het op deze locatie mogelijk om 32 woningen op het perceel te bouwen in verschillende types: rijwoningen, tweekappers en vrijstaand. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn binnen deze termijn twee zienswijzen ontvangen. Eén van de zienswijzen geeft aanleiding tot een geringe aanpassing. Daarnaast zijn er nog een aantal onderzoeken aangeleverd welke ook tot een aantal wijzingen leiden.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen en het ontwerpbestemmingsplan en de welstandscriteria vast te stellen.

 18. 18

  Over het raadsvoorstel
  Er is een verzoek ontvangen voor de bouw van zeven vrijstaande woningen aan de Rienkswyk in Harkema. Het plangebied ligt aan de zuidwestelijke rand van Harkema. Aan deze kant van het dorp is sinds 2015 sprake van een bescheiden uitbreiding waaraan de naam Wide Pet is verbonden. Destijds werd bij de planvorming van de Wide Pet al voorzien dat het voorliggende grondgebied in aanmerking zou kunnen komen voor dorpsuitbreiding. De opgezette plannen werden mede vanwege het ontbreken van woningbouwafspraken niet doorgevoerd. Medio 2021 werd duidelijk dat vanuit de gemeente, met mondelinge instemming van de provincie, gerekend mag worden met zeven woningen. Voorliggend bestemmingsplan maakt de realisatie van de zeven woningen mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 3 november 2022 tot en met 14 december 2022 ter inzage gelegen. Er zijn binnen deze termijn vier zienswijzen ontvangen.
  Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen, het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en de welstandsnota te wijzigen volgens het voorstel.

 19. 19

  Over het raadsvoorstel
  Langs de Betonwei te Harkema is het bedrijventerrein Quakkenburg gevestigd. Omdat de vraag naar bedrijfskavels binnen de gemeente Achtkarspelen groeit wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor bedrijventerreinen. De bedoeling is om aan de zuidkant van het bestaande bedrijventerrein Quakkenburg uit te breiden. Daar komen circa 11 bedrijfskavels, in combinatie met de nodige wegen en groenvoorzieningen. Deze uitgeefbare bedrijfskavels hebben gezamenlijk een oppervlakte van circa 20.000 m2. Het bestemmingsplan ‘Harkema – Uitbreiding bedrijventerrein Quakkenburg’ maakt deze ontwikkeling mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn binnen deze termijn twee zienswijzen ontvangen.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen, het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en de welstandsnota te wijzigen volgens het voorstel.

 20. 20

  Over het raadsvoorstel
  Hûs en hiem is een Gemeenschappelijke Regeling (GR), een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van hûs en hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid. Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wetswijziging bevat voor een deel de bepalingen die per 1 juli 2022 in werking zijn getreden en voor een deel bepalingen die in een wijziging van de GR hûs en hiem moeten worden opgenomen. De verplicht op te nemen onderdelen zijn vrij uit te werken verplichte bepalingen in de regeling. Om deze wijzigingen voor te bereiden, heeft hûs en hiem overleg gehad met hun externe jurist. Er is door de gemeenteraad van Achtkarspelen een zienswijze ingediend op de concept-wijziging die gedeeltelijk is verwerkt.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de wijzigingen van Artikel 38 & 38a en ongewijzigd blijven van Artikel 39 ten opzichte van de concept-wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem waar de gemeenteraad een zienswijze op heeft gestuurd en in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem.

 21. 21
  Sluiting